Privacyverklaring

MK-advocaten-mediation-specialisten-familierecht-erfrecht-Haarlem

Privacyverklaring Koetzier Poiesz Advocaten

KoetzierPoiesz Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkenen wiens persoonsgegevens door KoetzierPoiesz Advocaten worden verwerkt.

KoetzierPoiesz Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en te kunnen verlenen, de dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor de evaluatie van de dienstverlening kan KoetzierPoiesz Advocaten een derde partij inschakelen. Als dat gebeurt, maakt u als betrokkene zelf de keus om aan de evaluatie deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Waar van toepassing kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie van KoetzierPoiesz Advocaten.

KoetzierPoiesz Advocaten verwerkt de in de navolgende alinea omschreven persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

 1. het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering/het opstellen van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 2. het innen van declaraties;
 3. advisering, bemiddeling en verwijzing;
 4. het voldoen aan onze juridische verplichtingen;
 5. marketingactiviteiten;
 6. het controleren op (mogelijk) tegenstrijdig belang bij de besluitvorming omtrent het accepteren van nieuwe opdrachten;
 7. werving en selectie (sollicitaties).

KoetzierPoiesz Advocaten verwerkt de navolgende categorieën persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening:

 1. voornamen en achternaam opdrachtgever en wederpartij, indien deze natuurlijke personen zijn;
 2. indien en voor zover wettelijk vereist, geboorteplaats en -datum van de onder a omschreven personen;
 3. indien en voor zover wettelijk vereist, de onder a en b omschreven gegevens van familieleden van de onder a omschreven personen;
 4. indien en voor zover wettelijk vereist, de BSN-nummers van de onder a t/m c omschreven personen;
 5. de adressen inclusief woonplaats van de onder a t/m c omschreven personen;
 6. de (persoonlijke) e-mailadressen van de onder a t/m c omschreven personen;
 7. de voornamen en achternaam van contactpersonen, bestuurders en ubo’s van opdrachtgevers welke rechtspersoonlijkheid bezitten;
 8. de voornamen en achternaam van de contactpersonen en/of bestuurders van wederpartijen die rechtspersoonlijkheid bezitten;
 9. de voornamen, achternaam, geboortedatum en -plaats, het volledige adres alsmede BSN-nummers van alle personen die in dienst van het kantoor werkzaam zijn.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt KoetzierPoiesz Advocaten, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen, waaronder wederpartijen, aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen aan ons bekend zijn geworden.

KoetzierPoiesz Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 1. wettelijke verplichting;
 2. uitvoering van een overeenkomst;
 3. verkregen toestemming van betrokkene(n) en/of
 4. gerechtvaardigd belang.

KoetzierPoiesz Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor omschreven doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere partij namens en in opdracht van KoetzierPoiesz Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

 

Daarnaast kan KoetzierPoiesz Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met het openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van KoetzierPoiesz Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door KoetzierPoiesz Advocaten ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partijen ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport en in geval van een gerechtelijke procedure, de gerechtelijke instanties.

 

KoetzierPoiesz Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau van de persoonsgegevens te waarborgen. Ingeval KoetzierPoiesz Advocaten gebruikmaakt van de diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal KoetzierPoiesz Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende door die derde partijen te nemen beveiligingsmaatregelen.

 

KoetzierPoiesz Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. De bewaartermijn wordt door KoetzierPoiesz Advocaten gelijkgesteld aan die welke voor de afgewikkelde dossiers geldt en wel op tien jaar nadat het dossier is gesloten.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdracht van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u ons toe­sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij KoetzierPoiesz Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en de wettelijk geldende bewaartermijnen.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld kunt u richten aan:

 

KoetzierPoiesz Advocaten, heemskerk@kpadvocaten.nl, De Trompet 1900C (1967 DB) Heemskerk, tel. 0251-740 022.

 

Teneinde in een voorkomend geval zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken respectievelijk de juiste door u gewenste aanpassingen doorvoeren, vragen wij u ter verificatie een kopie te zenden van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.

 

KoetzierPoiesz Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Op de website van KoetzierPoiesz Advocaten kunnen knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links zijn opgenomen om webpagina’s te promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn of Facebook. KoetzierPoiesz Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, adviseren wij u het privacy statement van die derden door te lezen.

 

De website van KoetzierPoiesz Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruikersgedrag en de algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, voor zover derde partijen die informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van KoetzierPoiesz Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links op onze website, zoals in de vorige alinea omschreven. KoetzierPoiesz Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruiken van die cookies door derde partijen.

 

Op de website van de Autoriteit Consumenten en Markt (https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Het is mogelijk dat KoetzierPoiesz Advocaten een blog of forum aanbiedt, dat vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst kan door een ieder, dus iedere willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de hierna te noemen functionaris voor de gegevensbescherming. KoetzierPoiesz Advocaten is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen/aan te passen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft KoetzierPoiesz Advocaten in dat geval aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden.

 

In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering/aanpassing of andere privacy-vragen.

 

KoetzierPoiesz Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van KoetzierPoiesz Advocaten gepubliceerd (www.kpadvocaten.nl). Raadpleeg daarom regelmatig onze website.

 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacystatement kunt u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming mr. H.C. Koetzier, koetzier@kpadvocaten.nl, De Trompet 1900C (1967 DB) Heemskerk, tel. 0251-740022.

 

Dit privacy statement is op 1 oktober 2019 vastgesteld.

Waar kunnen wij u mee helpen?
  Of bel: 023 - 212 34 00